ارزيابي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني متقارن بارويکرد وطراحي براساس عملکرد

شد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني متقارن بارويکرد وطراحي براساس عملکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارزيابي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني متقارن بارويکرد وطراحي براساس عملکرد : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18چکیده مقاله: براورد نیاز لرزه ای سازه ها با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی متداول بر این فرض استوار است که پاسخ سازه فقط توسط مود اصلیآن کنترل می ش

بررسي سلامت روان درافراد مبتلا به اختلالات تعذيه درميانسالان شهراصفهان

در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي سلامت روان درافراد مبتلا به اختلالات تعذيه درميانسالان شهراصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي سلامت روان درافراد مبتلا به اختلالات تعذيه درميانسالان شهراصفهان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه بین اختلال تغذیه و سلامت عمومی مراجعین مرکز تغذیه شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق برمبنای روشی کتابخانه ای پیمایشی میدانی بوده است. جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان به مراکز تغذیه شهراصفه

بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين

،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8چکیده مقاله: این تحقیق با هدف بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرينانجام شده که جامعه آماری آن کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین 033 نفر می باشد. برای تعیین مقدار نمونه از فرمول کوکران با سطح خطا3/30 برابر با 161 نفر مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرس