تاثير سطوح مختلف توان ماکروويو بر سينتيک خشک شدن درصد و اجزاي اسانس گياه دارويي بابونه کبير Tanacetum parthenium L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير سطوح مختلف توان ماکروويو بر سينتيک خشک شدن درصد و اجزاي اسانس گياه دارويي بابونه کبير Tanacetum parthenium L :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گياهان داوريي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق با بکار گیری یک دستگاه ماکروویو فرآیند خشک شدن بابونه کبیر به صورت لایه نازک بررسی و تاثیر توان های مختلف ماکروویو 360،540،720 وات بر زمان خشک شدن مدل ریاضی خشک شدن و کمیت و کیفیت اسانس استخراج شده از سر شاخه گلدار گیاه بابونه کبیر مورد ارزیابی قرار گرفت استخراج اسانس با روش تقطیر با آب Hydro-distillation انجام شد جداسازی و شناسایی ترکیب های متشکله اسانس با استفاده از دستگاه GC/MS صورت گرفت نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی مدل های مورد بررسی نشان داد که مدل میدیلی بهترین برازش را با داده های به دست امده دارد نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مهنی دار توان های مختلف ماکروویو بر بازده اسانس ترکیبات اسانس و زمان خشک شدن را داشت p<0/05 طبق نتایج بین زمان های خشک شدن در هر سه توان ماکروویو از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت در مورد بازده اسانس فقط بین میزان اسانس به دست امده در توان های 360و540 وات اختلاف معنی داری در سطح 0/05 درصد وجود نداشت اما رونئ کلی تغییرات میزان بازده اسانس استحصالی به این صورت بود که با افزایش توان ماکروویو بازده اسانس کاهش یافت ترکیبات اصلی شناساسیی شده شامل کامفور کامفن بورنئل استات گرماسرین دی و سیکلوپنتادین بودند طبق نتایج و تحلیل آماری به جز کامفن بقیه ترکیبات اصلی تحت خشک شدن در توان های مختلف ماکروویو تفات معنی داری در سطح 0/05 درصد با هم داشتند

لینک کمکی