بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرينانجام شده که جامعه آماری آن کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین 033 نفر می باشد. برای تعیین مقدار نمونه از فرمول کوکران با سطح خطا3/30 برابر با 161 نفر مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بود که روایی پرسشنامه در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل از ANOVA استفاده شده نتایج حاصله نشان دهنده آن است که آمادگی برای تغییر در بین افراد از لحاظ سابقه کاری متفاوت است

لینک کمکی