بررسي رابطه تعاملي ابعاد بازاريابي سياسي و تأثير وزني آن بر مشارکت عمومي شهروندان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه تعاملي ابعاد بازاريابي سياسي و تأثير وزني آن بر مشارکت عمومي شهروندان اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه تعاملي ابعاد بازاريابي سياسي و تأثير وزني آن بر مشارکت عمومي شهروندان اردبيل میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری، کلیه شهروندان اردبیل میباشد. حجم نمونه -طبق فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای بازاریابی سیاسی و مشارکت عمومی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک اهمیت نسبی جانسون استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین ابعاد بازاریابی سیاسی و مشارکت عمومی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد بازاریابی سیاسی، بعد نماد انقلابی دارای بالاترین اهمیت نسبی و بعد ابزار برنامهای دارای کمترین اهمیت نسبی در تأثیر گذاری بر مشارکت عمومی شهروندان میباشد.

لینک کمکی