بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و اخلاق حرفهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و اخلاق حرفهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل میباشد. این پژوهش مطالعهای توصیفی همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب می -گردد. از نظر هدف، این مطالعه کاربردی بوده و از نظر درجه اهمیت و کنترل دادهها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل به تعداد 514 نفر تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقهای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان اردبیل میباشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 191 نفر محاسبه گردید. برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامههای اخلاق حرفهای و سرمایهاجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازههای سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای رانشان دادند. به منظور بررسی فرضیهها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار 16 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفهای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل وجود دارد.

لینک کمکی