بررسي رابطه سيستم هاي کاري با عملکرد بالا و اثربخشي سازماني با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه سيستم هاي کاري با عملکرد بالا و اثربخشي سازماني با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

ایده اصلی از سیستم های کاری با عملکرد بالا (HPWS) برای ایجاد یک سازمان بر اساس مشارکت کارکنان،تعهد و توانمندسازی، نه کنترل کارمنداست.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقیتوصیفی و از نوع همبستگی است. جهت تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان بهره گرفته شد که با توجه به جدول یاد شده حجم نمونه 222 نفر برآورد شد. برای انجام آماره های توصیفی و فراوانی از نرم فزار SPSS16 و برای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار SMART PLS2.0 و از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان داد مدل ایجاد شده با برازش کلی 2.33 برازش مناسبی برخوردار بود . بارهای عاملی بدست آمده برای متغیرهای مشاهده شده بالاتر از 2.0 بوده و سازه ها از روایی و پایایی مناسبی برخودار بودند

لینک کمکی