بررسي رابطه عناصربين فردي هوش هيجاني و خلاقيت در دانش آموزان اول متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه عناصربين فردي هوش هيجاني و خلاقيت در دانش آموزان اول متوسطه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین عناصربین فردی هوش هیجانی وخلاقیت دانش آموزان پایه اول استان اردبیل شهرگرمی پرداخته است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان پایه اول متوسطه شهر گرمی در سال تحصیلی 39 39 است نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و به حجم 9 111 دختر و 111 پسر( با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش هیجانی بارون و پرسشنامه رند سیپ استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین عناصر بین فردی هوش هیجانی و خلاقیت دانش اموزان رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در نتیجه عناصر بین فردی هوش هیجانی می تواند فرد را قادر سازد تا از رابطه بین خلق و عملکرد اگاهی یابد و در برخورد یک مساله عمیق تر و خلاقانه تر بیاندیشد.

لینک کمکی