بررسي رابطه مديريت دانش با سلامت سازماني مدارس آموزش وپرورش بيله سوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه مديريت دانش با سلامت سازماني مدارس آموزش وپرورش بيله سوار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی مدارس شهر بیله سوار انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه جمعآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماریاین تحقیق 463 نفر دبیران آموزش و پرورش شهر بیلهسوار در سال تحصیلی 44 43 بود. نمونه آماری تحقیق بر طبق - فرمول کوکران که 181 نفر بودهاند با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش توسلی) 1488 (با پایایی 49 /. بر اساس مدل پروبست،روب و رومهاردت و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن) 1446 ( با پایایی 41 /. جمعآوری و از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان بوسیله نرمافزار 16 spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین مدیریت دانش باسلامت سازمانی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد؛ بین مولفههای سیکل درونی و بیرونی مدیریت دانش با برخی از مولفههای سلامت سازمانی رابطه مثبت معنیداری وجود داشت؛ از بین مولفههای مدیریت دانش تنها مولفهی بکارگیری دانش قابلیت پیشبینی سلامت سازمانی را دارد

لینک کمکی