بررسي رابطه مقاومت در برابر تغيير و ترديد و دودلي در تصميم گيري کارکنان در بانک هاي پارس آباد مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه مقاومت در برابر تغيير و ترديد و دودلي در تصميم گيري کارکنان در بانک هاي پارس آباد مغان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر. بررسی رابطه مقاومت در برابر تغییر و تردید و دودلی در تصمیم گیری کارکنان در بانک های خصوصی و دولتی پارس آباد مغان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بانکهای خصوصی و دولتیتشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم آنها برابر با 511 نفر برآورده شده است. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، پرسشنامه های مقاومت در برابر تغییر بوی و هد و تردید و دودلی در تصمیم گیری کاپتین و آولین مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی r پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین مقاومت در برابر تغییر و تردید و دودلی در تصمیم گیری کارکنان در بانک های خصوصی و دولتی پارس آباد مغان رابطه معنی دار وجود دارد

لینک کمکی