بررسي رابطه مهندسي مجددفرايندهاي کسب وکار با پردازش اطلاعات بازاردرشرکت پتروشيمي کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه مهندسي مجددفرايندهاي کسب وکار با پردازش اطلاعات بازاردرشرکت پتروشيمي کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار از جمله مقوله هایی است که در دهه های اخیربطور فزاینده ای درادبیات مدیریت استراتژیک تحولا سازمان و نیی فرایندهای پردازش اطلاعا مورد توجه قرار گرفته است .صاحب نظران وطرفداران مهندسی مجدد ،این مقوله را ازمهمترین عوامل رسیدن به مزیت رقابتی ازطریق ایجاد و شکل دهی تغییرات و تحولا مهم و حتی پایه ای و انقلاطی در نحوه فعالیت و عملیا سازمانها و بنگاههای اقتصادی و تولیدی میدانند.درک نیازها وانتظارات مشتریان، طا جمعآوری اطلاعات از آنها ممکن است.هدف پژوهش حاضربررسی رابطه مهندسی مجدد فرایندها ی کسب و کار با پردازش اطلاعات بازار در شرکت پترو شیمی کرمانشاه ونیز بررسی چگونگی این ارتباط می باشد از این رو تحقیق حا ضر باهدف بررسی رابطه مهندسی مجدد فرایندها ی کسب و کاربا پردازش اطلاعات بازار انجام شده است پس از بررسی نرمال بودن متغیر های پرژوهش بررای بررسی ارتباط بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاصل از تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار spss 8استفاده نموده و برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده میگردد انجام شده است

لینک کمکی