بررسي رابطهي بيگانگي سازماني با تعهد سازماني معلمان و مديران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطهي بيگانگي سازماني با تعهد سازماني معلمان و مديران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی مدیران و معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1321 22 انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار - گرفت. از جامعه مدیران و معلمان ابتدایی شهر اردبیل تعداد 212 معلم و 68 مدیر جهت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامههای، تعهدسازمانی آلن و مییر با مقدار پایایی برای نمونه مدیران 0/77و برای نمونه معلمان 0/72 وبیگانگی محقق ساخته بامقدارپایایی برای نمونه مدیران 0/72وبرای نمونه معلمان 0/74 استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفادهاز روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بینبیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی مدیران و معلمان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان می دهد که مولفه های بیگانگی سازمانی قادر به پیشبینی تعهد سازمانی مدیران و معلمان نمی باشد

لینک کمکی