بررسي ساختار تجارت در ايران دوره باستان (مطالعه موردي دوره ساسانيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ساختار تجارت در ايران دوره باستان (مطالعه موردي دوره ساسانيان) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بررسی ساختارتجارت دردوره باستان نشان می دهد، علی رغم اهمیت تجارت برای حکومت های قبل از دوره ساسانیان، دراین دوره تجارت به عنوان رکن اساسی وتعیین کننده سیاست دولت مبدل شده بود،که در رقابت با امپراطوری رومشرقی به عنوان حربه موثر ، مورد استفاده قرار می گرفت، علت عمده جنگ ها برای کسب منافع اقتصادی بود،از طرفی جنگ های امپراطوری روم شرقی با ساسانیان حالت فرسایشی داشت، به دلیل برابری قدرت دو امپراطوری پیروزی قطعی کسب نمی شد ،درنتیجه تجارت درتعیین سرنوشت منازعات نقشی اساسی داشت.ازاین رو شاهان ساسانی با درک ایناوضاع وتغییر تاکتیک جنگ ها واستفاده از اهرم تجارت ، اهمیت ویژه ای برای تجارت قائل شدند واین سیاست سبب شدتا بازرگانان در جامعه طبقاتی ساسانیان اهمیت ویژه ای یافتند، امر تجارت نیز با ضرب سکه ونظارت بر روند تجارتگسترش چشمگیری یافت، ولی این دستاوردها با شروع منازعات جانشینی روبه افول گذاشت، تا این که دربا ورود اسلام به ایران این میراث ارزشمنداهمیت یافت و تجارت کمی به شکوه پیشین خود نزدیک شد

لینک کمکی