بررسي سهم نسبي مؤلفههاي رهبري معنوي در تبيين تغييرات توانمندسازي کارکنان شرکت فولاد اکسين خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي سهم نسبي مؤلفههاي رهبري معنوي در تبيين تغييرات توانمندسازي کارکنان شرکت فولاد اکسين خوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی سهم نسبی مؤلفههای رهبری معنوی در تبیین تغییرات توانمندسازی کارکنان بود. روش پژوهش پیمایش بود. جامعه آماری، کارکنان شاغل در شرکت فولاد اکسین خوزستان است ) 099 نفر(. حجم نمونه براساس جدول مورگان 079 نفر برآورد شد. شیوه نمونهگیری طبقهبندی چند مرحلهای است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه رهبری معنوی فرای ) 0992 ( و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتز ) 2000 ( است. پرسشنامهها در اختیار برخی از متخصصین )خبرگان( قرار گرفت و نتایج این بررسی منجر به اعمال اصلاحات در گویهها گردید. در نتیجه پرسشنامهها از اعتبار صوری و محتوایی برخوردار گردیدند. مقدار ضریب آلفای کرونباخ نیز برای تکتک متغیرها بیش از0/7بدست آمد و در نتیجه پایایی پرسشنامهها مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد؛ سهم رهبری معنوی و مؤلفههای آن در تبیین تغییرات توانمندسازی کارکنان مثبت و معنادار بود

لینک کمکی