بررسي شخصيت و ميزان فشار عصبي کارکنان شرکت آبفا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شخصيت و ميزان فشار عصبي کارکنان شرکت آبفا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسي شخصيت و ميزان فشار عصبي کارکنان شرکت آبفا می باشد. از نظر ماهیت وروش، توصیفی از نوع فاصله ای می باشد و با استفاده از روش تحقیقات میدانی به بررسی متغیرهای مورد بررسی میپردازیم ، جامعه آماری این پژوهش تعداد 06 نفر از کارکنان این شرکت اعم از زن و مرد می باشند، که حجم نمونه از جدول تعیین اندازه نمونه از یک جامعه مورد نظر که توسط کرجسی و مورگان ) 1796 ( تدوین گردیده است، به دست آمد که تعداد نمونه مورد نظر 22 نفر انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های شخصیت و فشار عصبی با ضریب اعتبار 78/52و81/61 بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان داد که: با توجه به دامنه تغییرات نمره فشار عصبی را در پنج گروه همراه نمره آن رده قرار داده ایم که اکثریت کارکنان ) 7062 درصد( فشار عصبی نداشته و تنها ) 867 درصد( تقریبا فشار عصبی داشته اند. با توجه به دسته بندی نمرات، افراد را در پنج گروه از مؤلفه های شخصیت قرار دادیم که اکثریت کارکنان ) 2767 درصد( شخصیت سازگار و تنها ) 969 درصد( شخصیتی برون گرا داشته اند.

لینک کمکی