بررسي عوامل مؤثر بر اجراي برنامه جانشين پروري مديران مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل مؤثر بر اجراي برنامه جانشين پروري مديران مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از برنامه جانشین پروری، آماده سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس وراهبردی است. یراین اساس یکی از مسایل مهم برای هر سازمان و ذینفعان آن موضوع، جانشین یعنی کسانیکه هدایت سازمانها را در آینده بر عهده خواهندگرفت می باشد. بی شک وجود بسترهایی برای استقرار و اجرای موفق هر برنامه - در یک سازمان ضروری و الزامی است.هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل در سال 49 49 جهت اجرای برنامه جانشین پروری بوده است. بدین منظور هدف از این تحقیق کاربردی و -از نوع توصیفی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرشسنامه دورکیم کسب گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه که 944 نفربودند بر اساس جدول مورگان نمونهای به حجم 044 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید و از آزمونهای آماری t تست برای تحلیل داده ها استفاده شد. از تحلیل فرضیه اصلی پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان آمادگی دانشگاه مورد مطالعه جهت اجرای برنامه جانشین پروری بالاتر از حد مطلوب می باشد

لینک کمکی