بررسي عوامل مؤثر بر کارايي بانکداري اسلامي در شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل مؤثر بر کارايي بانکداري اسلامي در شهر اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کارایی بانکداری اسلامی در شعب بانک کشاورزی واقع در سطح شهر اردبیل میباشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. -در این تحقیق که جامعه آماری آن را مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل تشکیل داده، نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقهای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی ) صوری و محتوایی( آن بر اساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ ( = 0.835) تأیید و دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 88 تجزیه و تحلیل گردید. یافتههای پژوهش نشان می دهد که از نظر مشتریان، مهمترین عامل در کارایی بانکداریاسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی، بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایه گذاری وتولید میباشد

لینک کمکی