بررسي فقهي شهادت بر مالکيت ذواليد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فقهي شهادت بر مالکيت ذواليد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده ید است. قاعده ید به معنای اماره بر ملکیت در همه مذاهب فقهی مورد توجه بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعدهای مجزا در آن بحث شده است. در این مقاله درباره ادله، شرایط حجیت ید موارد کاربرد و سیر تاریخی قاعده ید بحث شده است. همچنین به موارد اختلاف در حجیت ید نسب و اعراض توجه ویژهای شده است و در پایان مقاله درباره تعارض ید با امارات دیگر و با اصول عملیه، تعارض ید فعلی با ید سابق، تعارض ید با استفاضه مورد بررسی قرار گرفته است. و در پایان به این نتیجه رسیده است که از نظر قانون مدنی ایران، ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد دردادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است، ید از ارزش ساقط میگردد

لینک کمکی