بررسي موانع فرهنگي خوداتکايي مددجويان تحت حمايت کميته امداد مطالعه موردي مديريت شهرستان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي موانع فرهنگي خوداتکايي مددجويان تحت حمايت کميته امداد مطالعه موردي مديريت شهرستان اردبيل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این تحقیق باعنوان بررسی موانع فرهنگی خود اتکایی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، در پی بررسی موانع فرهنگی با مؤلفه های)تقدیرگرایی، تجربه منفی از گذشته، خردورزی و نگرش به سرشت انسان( و رابطه ی آنهابا خوداتکایی پرداخته است، برای این هدف با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، در بین سرپرستان خانوار تحت حمایت بین سنین) 54 54 ( سال که حدود 7931 نفر بودند، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند، از این تعداد -حدود 555 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و به پرشنامه ما که محقق ساخته بود، پاسخ دادند. شیوه نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای، و برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده از نرم افزار - spss و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون های همبستگی و رگرسیون مورد استفاده واقع شد. یافته های تحقیق نشان از رابطه معنی دار بین مؤلفه های موانع فرهنگی با متغیرخوداتکایی است

لینک کمکی