بررسي نقش آموزش فرهنگ اقتصاد مقاومتي درآموزش وپرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش آموزش فرهنگ اقتصاد مقاومتي درآموزش وپرورش :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش فرهنگ اقتصادمقاومتی درآموزش وپرورش است.امروزه مردم ایران دروضعیت فشار وتحریم شدیداقتصادی قراردارند،اگرچه ازاول انقلاب اسلامی تحت انواع فشارهابودندوبرای شکستن روحیه ایرانیهاهمه راههای ممکن راآزموده اند،امانتیجه ای نگرفته اند.اگرچه درخیلی ازمواردکشورماازچین کمونیست گرفته تاکشورهای مسیحی غربی وابسته است که زیبنده کشورمستعدوغنی ما نیست واقعا چالش بزرگی دربرابراقتصاد ما است.اگرچه دردنیای کنونی مرسوم وبه صرفه نیست که همه مایحتاج کشوری درداخل همان کشورتولیدشود،امادرمحصولات استراتژیک وراهبردی بایدخودکفا باشد.این تحقیق که ازنوع کتابخانه ای می باشد به بررسی نقش آموزش وپرورش دراقتصاد مقاومتی وچالشها وفرصتهای پیشروپرداختیم .نتایج نشان دادکه درچنین اوضاع واحوالی نقش وزارتخانه،مدارس،معلم ودانش آموزبسیارنقش تاثیرگذاراست ومثل همیشه بایداقتصاد مقاومتی وفرهنگ صحیح مصرف ، به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شودوتمام نیروها وتمام نهادها وهمه مسئولان وتک تک مردم باشناسایی چالشها وفرصتهای اقتصادمقاومتی ونقش آن درپیشرفت کشور،آن راسرلوحه کاروزندگی خودشان درتمام اوضاع واحوال قراردهند.واین داروی نجات بخش کشور ما است.

لینک کمکی