بررسي نقش تعهدکاري بر فرسودگي شغلي کارکنان مطالعه موردي:کارکنان بيمارستان امام خميني ره اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش تعهدکاري بر فرسودگي شغلي کارکنان مطالعه موردي:کارکنان بيمارستان امام خميني ره اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این مقاله در صدد بررسی نقش تعهدکاری در فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان امام خمینی اردبیل می باشد. در این تحقیق به سئوالات زیر پاسخ داده شد: تعهد کاری چه تاثیری بر فرسودگی شغلی کارکنان دارد؟ تا چه میزانیتعهد کاری فرسودگی شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد؟گفتنی است که تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی – همبستگی است و جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستان امام خمینی اردبیل است که در مجموع 075 نفر می باشند کهبه طور چهره به چهره با بیمار در تماس هستند و بر اساس جدول مورگان تعداد 235 نفر به عنوان جامعه نمونه تعیین شدند و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید و در بخش جمع آوری اطلاعات از جامعه نمونه از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته استفاده گردید . لازم به ذکر است که میزان پایایی پرسشنامهمحقق ساخته بالا بوده و ضریب آلفای کرونباخ 548.3 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نیز حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است: بطوریکه طبق نتایج حاصله تعهدکاری برفرسودگی شغلی کارکنان نقش دارد ، گفتنی است برای تحلیل مسیرنقش تعهد کاری برفرسودگی شغلی کارکنان از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده گردید و در مجموع نتایج حاصله نشانگر نقش تعهدکاری برفرسودگی شغلی کارکنان می باشد.

لینک کمکی