بررسي نقش عزت نفس و سبک هاي مديريت تعارض در مراکز آموزش عالي شهرستان سيرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش عزت نفس و سبک هاي مديريت تعارض در مراکز آموزش عالي شهرستان سيرجان :


سال انتشار : 1394



تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی نقش عزت نفس 1 و کاربرد سبک های مدیریت تعارض در مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی میباشد.جامعه آماری این تحقیق عبارتست از مدیران مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان که تعداد آنها در سال 1932 به 121 نفر بالغ گردیده است، که بدلیل محدودیت، تمامی آنها به عنوان نمونه تعیین و بصورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. به میزان ارزشمندی هرکس برای خودش، ))عزت نفس(( گفته میشود. عزت نفس که بخشی از خود درونی هریک از ماست، بر بهداشت تن و روان کارگر می افتد و پیآمدهای برجسته ای برای اندیشه ها ، نیازها، خواسته ها، احساسات و عواطف ما دارد. هرکس خودارجمندی ویژه خود را دارد و هرچه شکاف میان خود دلخواه و خود کنونی و نیز ناهماهنگی میان رفتار دلخواه و رفتار کنونی کمتر باشد، خود ارجمندی بیشتر است

لینک کمکی