بررسي نقش فرهنگ بسيجي در تبيين تفکرمديريت جهادي حاکم بر موسسات آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش فرهنگ بسيجي در تبيين تفکرمديريت جهادي حاکم بر موسسات آموزشي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش فرهنگ بسیجی در تبیین تفکرمدیریت جهادی برموسسات آموزشی ازدیدگاه فرهنگیان بسیجی عضوحلقه های صالحین اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل بود. روش تحقیق مورد استفادهاز نوع پیمایشی بشکل میدانی انجام گرفت. ونمونه آماری برحسب جدول مورگان از 431 نفرجامعه آماری به تعداد 441 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته حاوی 41 سوال مربوط به مدیریت جهادی و 12 سوال درخصوص رویکردهای فرهنگ بسیجی برای بررسی چهار مولفه )هویت ،حس همکاری ، بعدرفتاری وثبات اجتماعی ( به ترتیب با پایایی 14 و 13 درصد مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه از نرم افزارSPSS19 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد فرهنگ بسیجی باساختار فرهنگ قوی برحسب محاسبات رگرسیون p<0.05 و آزمون کلموگروف - اسمیرنوف در راستای تبیین مدیریت جهادی رابطه معنی دار است. وضریب تبیین درحالت کل0/847 که بیشترین تبیین مربوط به بعد رفتاری) 2411 ( و کمترین تبیین مربوط به بعد هویتی ) 2441 ( است. لذا با این توصیف برای استقرار مدیریت جهادی در سازمانها ی آموزشی نیاز بیشتر به روحیه بسیجی است

لینک کمکی