بررسي نقش هوش عاطفي در فرسودگي شغلي با نقش تعديل کنندگي راهبردهاي مسئلهمحور مقابله با استرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش هوش عاطفي در فرسودگي شغلي با نقش تعديل کنندگي راهبردهاي مسئلهمحور مقابله با استرس :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هوش عاطفی و راهبردهای مقابله با استرس از جمله عواملی هستند که میتوانند بر کاهش فشارهای ناشی از تنیدگی اثر بگذارند. در همین راستا پژوهش حاضر پیرامون بررسی و تبیین نقش هوش عاطفی در کاهش فرسودگی شغلی با راهبردهای مسأله محور مقابله با استرس کارکنان صدور گرفتده اسدت. روش تحقیق پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 568 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و نمونه آماری شامل 161 نفر میباشد. روش نمونهگیری تصادفی طبقهای می باشد. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل دادهها از تکنیک آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است که از چهار مؤلقه هوش عاطفی ابتدا مؤلفه خود مدیریتی و سپس مؤلفه مدیریتارتباطا بیشترین نقش را در فرسودگی شللی داشته بطوری که در مجموع 11 درصدد در تبیین فرسودگی شغلی کارکنان نقش داشتهاند. همچنین از سه مؤلفه راهبردهای مسئلهمحور مقابله با استرس، ابتدا حل مسئله و سپس تلاشبیشتر بیشترین نقش را در فرسودگی شغلی داشته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مهارتهای مسئله محور مقابله با استرس در ارتباط بین هوش عاطفی و فرسودگی شغلی، نقش تعدیل کننده دارد

لینک کمکی