بررسي وضعيت تعهد سازماني کارکنان در سال پايان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري مطالعه موردي کارکنان دستگاههاي اجرايي شهرستان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وضعيت تعهد سازماني کارکنان در سال پايان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري مطالعه موردي کارکنان دستگاههاي اجرايي شهرستان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر تعهد سازمانی کارکنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ادارات شهرستان ایلام به تعداد ) 13231 ( نفر است که بر اساس فرمول کوکران تعداد263 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده دومرحله ای انتخاب شدند ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر میباشد در تحلیل نتایج از آمارهای توصیفی و استنباطی وآزمون مقایسه میانگین و ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین تعهد سازمانی کارکنان دستگاههای مشمول قانون مذکور بالاتر از سطح میانگین در معیار 3 رتبه ای است. میزان تعهد مستمر کمتر از سایر ابعاد بوده و اجرای این قانون نتوانسته بعد مستمر تعهد سازمانی را همپایه ابعاد عاطفی و هنجاری تعهد سازمانیارتقاء دهد اما وجود عوامل دیگر نظیر ضریب بالای بیکاری مانع از سقوط تعهد مستمر کارکنان به کمتر از میانگین شده است. و بین تعهد سازمانی و تغییرات قوانین همبستگی وجود ندارد

لینک کمکی