تاثير ابعاد مديريت دانش بر بهرهوري صنايع مورد مطالعه: نيرو گاه سيکل ترکيبي پرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ابعاد مديريت دانش بر بهرهوري صنايع مورد مطالعه: نيرو گاه سيکل ترکيبي پرند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با توجه به نقش کارکنان بهعنوان عناصر کلیدی در جهت افزایش راندمان کاری سازمان ها صنعتی، لزوم به کارگیری مدیریت دانش و تأثیر آن بر مدیریت میتواند به رفتار حرفهای سازمان ها در امر سازماندهی و افزایش بهرهوریکمک شایانی نماید. این پژوهش با هدف یافتن راهی برای بالا بردن سطح بهرهوری صنایع، در میان کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی پرند بهعنوان یک سازمان صنعتی صورت گرفته است. با این فرض که مدیریت دانش بر روی بهرهوریسازمان تأثیر معنیدار دارد . پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر جمعآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. روش نمونهگیری در این پژوهش از نوع نمونهگیری تصادفی ساده است. ابزار جمعآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته با الهام از پرسشنامه استاندارد اسپریترز و همکارانش است برای بررسی فرض های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده میشود نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که ضریب میزان تبین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل 895 % است که نشان از آن دارد که متغیر های مستقل توانستهاند میزان زیادی از متغیرواریانس متغیر وابسته را تبین نمایند و برعکس ،)یعنی سه متغیر مستقل پژوهش میتواند 89 % تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند(. نرمافزارهای مورداستفاده در این پژوهش اس پی اس اس) SPSS ( است. از انجام این پژوهش این نتیجه پیشبینیشده است که مدیریت دانش به سازمان ها کمک میکند تا اطلاعات مهم را یافته، گزینش، سازمان دهیو منتشر سازند. با عنایت به این مهم که تنها راه بقای سازمان همسو شدن با تغییرات است، پیشنهاد میشود سازمان به ایدهها، نقطه نظرات و پیشنهاد های کارکنان که مبنای آن افزایش آگاهی و دانش آنان است در راستای خلاقیت ونوآوری اهمیت بیشتری دهد. برای هر تلاش و فعالیتی با هر نوع نتایجی، بازخور مناسبی صورت گیرد. فضای اعتماد متقابل و تعامل اثربخش میان همه سطوح سازمان گسترش یابد. کارکنان در مزایا و منافع حاصل از بهکارگیری مدیریت دانش شریک شوند.

لینک کمکی