تعيين اولويت ابعاد سرمايه اجتماعي در تاثير بر اخلاق حرفهاي اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين اولويت ابعاد سرمايه اجتماعي در تاثير بر اخلاق حرفهاي اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف اولویت بندی ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاقه حرفهای در بین اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل انجام پذیرفت. تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 691 نفر بهدست آمد. روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری پرسشنامه بود که پایایی هر کدام از پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. قبل از آزمون فرضیه تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای اطمینان از نرمال بودن دادههای تحقیق استفاده گردید که نتایج نشان داد دادههای تحقیق - غیرنرمال میباشند. بنابراین استفاده از آزمونهای ناپارامتریک مجاز است. برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن بین ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای استفاده شد در ادامه برای یافتن وزن نسبی ابعادمتغیرسرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاق حرفهای در تکنیک اهمیت نسبی بر اساس مدل جانسون از نرم افزار آماری R استفاده گردید که نتایج نشان داد بعد سرمایه ارتباطی دارای بیشترین وزن نسبی و بعد سرمایه شناختی دارای کمترین میزان اهمیت نسبی میباشند

لینک کمکی