شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي در سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي در سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایجاد می کند، بهره وری به معنای بکارگیری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی استکه در ذات و خمیرمایه بهره وری بهبود نهفته است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. این پژوهش با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی کارکنان سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران به منظور بازنگری سیاست ها و استراتژی ها و اهداف سازمانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 1011 نفر از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد. جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساختهصورت گرفته است. این پرسشنامه بر اساس منابع موجود و با بهره گیری از پرسشنامه های استاندار موجود در زمینه بهرهوری طراحی شده است. نتایج نشان داده شده از این پژوهش، موثر ترین عوامل در بهرهوری کارکنان این سازمان را به صورت سازمانی، فردی، اخلاقی و فنی نشان داده شده است

لینک کمکی