عزت نفس فردي: شواهدي از بانکهاي دولتي و خصوصي شهرستان پارس آباد مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن عزت نفس فردي: شواهدي از بانکهاي دولتي و خصوصي شهرستان پارس آباد مغان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف به بررسی و مطالعه ارتباط عزت نفس فردي: شواهدي از بانکهاي دولتي و خصوصي شهرستان پارس آباد مغان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشیمی باشد و همچنین از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. حجم نمونه آماری برای این پژوهش، بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 511 نفر از کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان پارس آباد تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از برسشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آمار استنباطی آزمون تی دو نمونه ای مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین بانک های دولتی و خصوصی از بعد عزت نفس فردی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی