مؤلفه هاي رفتاري وظائف کارگزاران ومردم درجامعه اسلامي ازديدگاه امام علي (عليه السلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مؤلفه هاي رفتاري وظائف کارگزاران ومردم درجامعه اسلامي ازديدگاه امام علي (عليه السلام) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تشکیل نظام اسلامی از ضروریات دین اسلام و مذهب تشیع است، چرا که بدون حکومت اسلامی، اجرای احکام اسلامی در امور سیاسی، اجتماعی فرهنگی، امنیتی، نظامی و حتی امور فردی و مذهبی مسلمانان معطل و مختل خواهدشد )جوادی آملی، 0931 : ص 190 ( از این رو، رهبران و کارگزاران نظام اسلامی در برابر مردم وظائفی دارند، این وظائف درجهت رشد و تعالی بندگان خدا ] نقش تربیتی [ و حمایت ازجان و مال و آبروی آنان ] نقش اخلاقی و رفتارکارگزاران حکومت [ است )همان ؛ ص 194 (. بر قراری حکومت ونظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران با تأسی بهسیره و روش پیامبر )صلی الله علیه واله( وامام علی )علیه السلام( ، زمینه شناسایی وتبیین مؤلفه های رفتاری و ظائف کارگزاران ومردم درجامعه اسلامی از دیدگاه ومنظرامام علی )علیه السلام( را فراهم ساخت. شناسایی و تبیین آنمولفه ها با بهره گیری از منابع و مؤاخذ مورد اعتماد، منجمله کتاب شریف نهج البلاغه و همچنین استفاده از سیره و روش مدیریتی و حکومتی آن حضرت طی مدت کمتر از پنج سال، که دقیقاً منطبق با سیره و روش پیامبر )صلی الله علیه واله( می باشد، جمع بندی گردیده است

لینک کمکی