نقش حقوق شهروندي و مردمسالاري در توسعه سياسي بعد از انقلاب اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش حقوق شهروندي و مردمسالاري در توسعه سياسي بعد از انقلاب اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بحث حقوق شهروندی و توسعه سیاسی در جامعه ما، به شکل جدی، طی چند سال اخیر مطرح شده است. در دنیای معاصر، شهروندان ایفاگر نقشی والا در جوامع هستند و شرط اولیه حکومتهای دموکراتیک، وجود شهروندان متعهدمیباشد. شهروندان با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت و یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعهپذیری سیاسی، میتوانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بر جای بگذارند و با تأثیرگذاری بر شکلدهی و تبیین مصالح دینی و ملی، ضریب امنیت ملی را افزایش دهند. در مقاله حاضر با ارائه تلاش شده است تا مباحث نظری این » مردمسالاری « و » حقوق شهروندی « ،» توسعه سیاسی « تعاریفی از سه مفهوم مفهوم مطرح شود. همچنین با طرح پرسشها و ارائه شاخصهایی در این زمینه، وضعیت توسعه سیاسی در جامعهمورد بررسی قرار گرفته و موانع و چالشهای اساسی حقوق شهروندی و توسعه سیاسی بعد از انقلاب اسلامی بررسی شده است. در این راستا، در حوزه دولت، به تأثیر ذهنی تسلط قدرت سیاسی در طول تاریخ، فراقانونی بودن دولت، انحصارطلبی و عدم گردش نخبگان در بازی قدرت؛ در حوزه جامعه مدنی به عدم ایفای نقش واقعی احزاب، گروههای فشار و مطبوعات، و در حوزه مردم، به نداشتن روحیه تساهل و تسامح، شخصیتپرستی، بیتوجهی به منافع جمعی، هیجانگرایی، خشونتگرایی، بیاعتمادی سیاسی و سرگردانی هویتی اشاره شده است.

لینک کمکی