بررسي سلامت روان درافراد مبتلا به اختلالات تعذيه درميانسالان شهراصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي سلامت روان درافراد مبتلا به اختلالات تعذيه درميانسالان شهراصفهان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه بین اختلال تغذیه و سلامت عمومی مراجعین مرکز تغذیه شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق برمبنای روشی کتابخانه ای پیمایشی میدانی بوده است. جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان به مراکز تغذیه شهراصفهان اسات . روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی است و ابزار اندازه گیری اطلاعات دوپرسشنامه بود : یک پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و دوم پرسشنامه مقیاس نگرانی درمورد وزن و رژیم غذایی روش تجزیه و تحلی داده های تحقیق از نرم افزار در دو سطح آمارتوصیفی و استنباطی ازآزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون یک متغیره استفاده شد. نتایج حاص از تحقیق نشان داد که : بین اختلال تغذیه و سلامت عمومی و ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب وپرخوابی و افسردگی رابطه معناداری وجوددارد ومیزان اختلال تغذیه مراجعین به مراکز پیش بینی کننده سلامت عمومی و ابعادآن است وهمچنین بین اختلال تغذیه و نارساکنش وری اجتماعی مراجعین به مراکز تغذیه همبستگی وجودندارد

لینک کمکی