تاثير آموزش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کيفيت زندگي معتادين در حال ترک با متادون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير آموزش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کيفيت زندگي معتادين در حال ترک با متادون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثير آموزش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کيفيت زندگي معتادين در حال ترک با متادون بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در مرکز درمان و بازتوانی وابستگی به مواد)گسترش سلامت آلاله( در سال 39 39 شهر تهران. نمونه مورد بررسی 99 فرد وابسته به مواد بود که از مراجعین مرکز درمان و بازتوانی وابستگی به مواد)گسترش سلامت آلاله( به طور هدفمندانتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه 71 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمایش درمان ACT در 72 جلسه) 39 الی 729دقیقه( انجام گرفت. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت) 7333 ( استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری مانکووا بررسی شدند. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پس آزمون باعث افزایش کیفیت زندگی در ابعاد حیطه جسمانی، حیطه روانشناختی، حیطه روابط اجتماعی، حیطه محیط زندگی شده است

لینک کمکی