تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درک مطلب خواندن دانش آموزان با مشکل درک خواندن پايه چهارم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درک مطلب خواندن دانش آموزان با مشکل درک خواندن پايه چهارم ابتدايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان با مشکل درک خواندن در سال 1332 33 و بررسی قدرت پیش بینی کنندگی نمره درک مطلب توسط نمرات سایر دروس دانش آموزان و تعیین تفاوت درک مطلب خواندن دانش آموزان با مشکل درک خواندن بر حسب جنسیت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه چهارم شهرستان آمل در سال تحصیلی 1332 33 که تعداد آن ها 4111 نفر می باشد بدین -منظور 202 دانش آموز پایه ی چهارم ابتدایی ) 39 پسر و 111 دختر( که در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند مورد پیشآزمون درک مطلب )کتاب فارسی پایه چهارم تهیه شده است( قرار گرفتند. از میان این گروه 20 دانش آموز ) 30 دختر و 30 پسر( که در این آزمون کمتر از 90 % )زیر 10 ( نمره را دریافت کردند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. این افراد دارای توانایی بهنجارخواندن کلمات بودند، اما مهارت استفاده از خواندن کلمات برای دریافت معنا از متن را دارا نبودند. کلیه آزمودنی ها متوسط سنی 10سال داشتند. افراد گروه نمونه به طور تصادفی به گروه آزمایش ) 19 دختر و 19 پسر( و گروه کنترل ) 19 دختر و 19 پسر( انتخاب شدند. افراد گروه آزمایشی به مدت 2 هفته، در 2 جلسه 30 دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند و پس از این مدت عملکرد هر دو گروه در پس آزمون درک مطلب مقایسه شد. روایی آن در چند نوبت با اعمال نظر متخصصین و اساتید تاکیدشده و پایایی آزمون هم محاسبه شده که 13 /. بدست آمده است. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب آزمودنی های گروه آزمایشی بود. همچنین، بررسی تفاوت های جنسیتی نشان دهنده ی تأثیر پذیری بیشتر دختران نسبت به پسران از آموزش راهبردها بود

لینک کمکی