تاثير تئاتر درماني بر ميزان اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير تئاتر درماني بر ميزان اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثير تئاتر درماني بر ميزان اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان 21 8 سال بیمارستان محک انجام شد. طرح پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و کنترل و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش 12 نفر از کودکان دختر مبتلا به سرطان 21 8 سال بیمارستان محک شهر تهران بود که با روش نمونه برداری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی انتخاب در دو گروه 22 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند.گروه آزمایش مداخله تئاتر درمانی را دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله ایی دریافت نکرد.هر دو گروه در دو مرحله زمانی پیش آزمون و پس آزمون توسط مقیاس های اضطراب ) STAI-Y اشپیلبرگر، 2792 ( ارزیابی شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آزمودنی های گروه آزمایش از لحاظ سطح اضطراب و مولفه های آن )اضطراب آشکار و اضطراب پنهان( به طور معنادار پایین تر از گروه گواه قرار داشتند. لذا می توان نتیجه گیری کرد که تئاتر درمانی باعث کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان می شود.

لینک کمکی