تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان 21 8 سال بیمارستان محک انجام شد. طرح پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و کنترل و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش 12 نفر از کودکان دختر مبتلا به سرطان 21 8 سال بیمارستان محک شهر تهران بود که با روش نمونه برداری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی - انتخاب در دو گروه 22 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند.گروه آزمایش مداخله تئاتر درمانی را دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله ایی دریافت نکرد.هردو گروه در دو مرحله زمانی پیش آزمون و پس آزمون توسط مقیاس های اضطراب ) STAI-Y اشپیلبرگر، 2792 ( و امید به زندگی )اشنایدر ، 2772 ( ارزیابی شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آزمودنی های گروه آزمایش از لحاظ سطح اضطراب و مولفه های آن )اضطراب آشکار و اضطراب پنهان( به طور معنادار پایین تر از گروه گواه قرار داشتند. همچنین سطح امید به زندگی و مولفه های آن )تفکر عاملی و راهبردی( در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است. لذا می توان نتیجه گیری کرد که تئاتر درمانی باعث کاهش اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان می شود

لینک کمکی