تاثير رفاه کارکنان , فضاي معنوي در محيط کاري بر عملکرد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير رفاه کارکنان , فضاي معنوي در محيط کاري بر عملکرد سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق ، تلاش شد که پیرامون تاثير رفاه کارکنان , فضاي معنوي در محيط کاري بر عملکرد سازماني ) مورد مطالعه اداره امور مالیاتی مرکز تهران ، شناخت کسب شود که براساس چارچوب و مدل مفرومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنا ن ادارهامور مالیاتی مرکز ترران که بالغ بر 033 نفر می باشند ، بعنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب گردیده اند و حجم نمونه براساس جدول مورگان 169نفر محاسبه گردیده است. همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/931 موردتایید قرارگرفته است جهت تجزیه وتحلیل داده ه ازنرم افزار SPSS و LIZREL استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری متغییرهای مستقل رفاه کارمندان ، همسوئی ارزشها و حس اجتماعی و ارتباط برمتغیر وابسته عملکرد سازمانی تاثیر دارند و متغیر مستقل فضای معنوی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی تاثیر ندارد.

لینک کمکی