اثر سياستهاي مالي بر توزيع درآمد با تأکيد بر پرداختهاي انتقالي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر سياستهاي مالي بر توزيع درآمد با تأکيد بر پرداختهاي انتقالي در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند، توزیع نامناسب درآمد است، پس کنترل وضعیت نابرابری درآمد یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولتهاست و دولتها برای کاهش نابرابری درآمد باید چگونگی تغییراتدرآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، بررسی کنند و عوامل مؤثر بر تغییرات توزیع درآمد را پیدا کنند. عوامل متعددی همچون سیاستهای مالی، پولی، متغیرهای اجتماعی و ... بر تغییرات توزیع درآمد جامعه مؤثرند که میتوانند به نحوی تنظیمشوند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه برعکس شوند. هدف این مقاله، بررسی اثر سیاستهای مالی برتوزیع درآمد با تأکید بر پرداختهای انتقالی است که نتایج آن میتوانند در سیاستگذاری دولت در جهت اصلاح تصمیمات مرتبط با سیاست مالی اثرگذار باشند. در این مقاله با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سالهای 1391-1350 مدل انتخابی با استفاده از روش ARDL برآورد شده و اثر سیاستهای مالی (مالیاتها و پرداختهای انتقالی)، نرخ تورم و آموزش بر توزیع درآمد بررسی شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاستهای مالی و آموزش در کشور سبب بهبود توزیع درآمد شدهاند که شاخص ارزیابی توزیع درآمد، ضریبجینی در نظر گرفته شده است. همچنین تورم، توزیع درآمد را نابرابرتر میکند

لینک کمکی