اثر شوکهاي نفتي بر ميزان صادرات غير نفتي کشورهاي نفتي خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر شوکهاي نفتي بر ميزان صادرات غير نفتي کشورهاي نفتي خليج فارس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در مقاله ی حاضر، به صورت تجربی به رابطه ی بین شوک های نفتی و صادرات غیر نفتی، با استفاده از داده های 7 کشورکه شامل کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس می باشند، برای دوره زمانی 2014-2007 پرداخته شده است. متغیرهای مستقل تحقیق در این پژوهش عبارت اند از، تولید ناخالصداخلی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ ارز، شوک نفتی و متغیر وابسته صادرات غیر نفتی میباشد. برای آزمون فرضیات مدل از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید و مدل نهایی تحقیق، مدل اثرات ثابت تعیین .گردید از آنجایی که قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان را می تواند تحت تاثیر قراردهد لذا اجرای این پژوهش و بکارگیری نتایج آن در اقتصاد کشور ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. نتایج نشان دهنده وجودرابطه معنادار و مثبت میان متغیرهای تولید ناخالصداخلی و نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. همچنین ضریب متغیر شوک منفی قیمتی نفت و نرخ تورم نشان دهنده این است که این متغیر ها دارای رابطه معنادار و منفی با صادرات غیر نفتی می باشد

لینک کمکی