اثر کيفيتحسابرسيبرنوسان سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر کيفيتحسابرسيبرنوسان سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق بررسی کیفیت حسابرسی بر نوسان پذیری سودشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.به این منظور با تبعیت از مدل رگرسیون رابطه بین کیفیت حسابرسی بر نوسان سود شرکتها سنجیده شده است. دادههای آماری مورد نیازمدلها از میان شرکتهایی جمعآوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا 1392 به مدت 5 سال - سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتندودست کم از سال 1387 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند. .بدین ترتیب 109 شرکت انتخاب شدند.یافته های این تحقیق حاکی از وجود رابطه معناداری بین کیفیت حسابرسی و نوسان پذیری سود وجود دارد. که نشان دهنده تاثیر کیفیت حسابرسی برنوسان سود شرکت ها می باشد

لینک کمکی