اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این مقاله رابطه میان مدت تصدی مدیرعامل و رشد ارزش افزوده 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 6831 الی 6846 را مورد بررسی قرار می دهد .نتایج پژوهش نشان می دهدمدت تصدی مدیرعامل رابطه ای معنی دار و منفی با رشد ارزش افزوده دارد .به بیان دیگر این پژوهش نشان داد با افزایش مدت تصدی مدیرعامل، رشد ارزش افزوده شرکت کاهش می یابد .هم چنین شواهد پژوهش نشا ن داد،ارزش افزوده شرکتها رابطه ای معنی دار و مستقیم با بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و رشد فروش دارد .اما اندازهشرکت و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای معنی دار با رشد ارزش افزوده شرکت ندارد

لینک کمکی