بررسىتاثير عواملمحيطيدرعملکرد شغلي کارکنان شرکت توزيع برق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسىتاثير عواملمحيطيدرعملکرد شغلي کارکنان شرکت توزيع برق اهواز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از آنجا که مدیران، مسئولان و کارکنان سازمانها از مهمترین منابع انسانى تأثیر گذار در فعالیت هر سازمان محسوب مىشوند وعملکرد آنها نهایتا عملکرد دیگر نیروهاى انسانى واثربخشى کل سازمان را تحت تأثیر قرار مىدهند. بنابراین بهبود عملکرد شغلیمنابع انسانى همواره تلاش ارزشمندى بحساب خواهد آمد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسى تاثیر عوامل محیطی در عملکرد شغلی منابع انسانى انجام گرفت. این پژوهشرا باید از نوعتحقیقاتتوصیفى– پیمایشی قلمداد نمود. جامعه آمارىآن را مدیران، مسئولان و کارکنان شرکتتوزیع نیرویبرق اهواز تشکیل دادهاند. ابزار نظرسنجىدر اینتحقیق پرسشنامه بوده است. در بررسى این عوامل چهارچوب نظرى کوپمن انتخاب گردید که براساس آن عوامل محیطی تابعى از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی در نظر گرفته شده است.جامعه آمارى آن را مدیران، مسئولان و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشکیل دادهاند. نمونهگیرى از جامعه مورد نظر از روش نمونهگیرى تصادفى طبقهاى متناسب با حجم استفاده شده است. براى تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر شاخههاى آمارتوصیفى از آزمونهاىt تک متغیره t تک متغیره tبا دو متغیر مستقل، تحلیل واریانس، آزمون توکى و آزمون فریدمن استفاده گردیدنتایجنشان داد که عواملمحیطىدرسطح کم درعملکرد شغلیکارکنان مؤثر بوده است.و همچنین همه عوامل بطور یکسان در عملکرد شغلیموثر نمی باشد. بیشترینتأثیر مربوطبهعواملاجتماعیوبعد ازآنعواملسیاسی، وسپسعواملاقتصادیوکمترینتأثیر مربوطبه عواملاداریبوده است.بیننظراتمدیران وکارکنان باسنواتمختلفخدمتدرخصوصعواملمحیطی تفاوتوجودندارد

لینک کمکی