بررسي اثر سطوح اهرم مالي بر مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثر سطوح اهرم مالي بر مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، ارتباط بین اثر سطح خاصی از اهرم مالی بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود به دو گروه ( 1) مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری ( 2) مدیریت واقعی سود تقسیم شده است. برای این منظور اثر سطوح مختلفاهرم مالی بر مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود ارزیابی شده است. بدین منظور، نمونه ای به میزان 99 شرکت در طی یک دوره زمانی 10 ساله از 1383 تا 1392 برای آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نیز با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و با به کارگیری نرم افزارهای اکسل وEVIEWS انجام می گیرد. برای برآورد مدلی که بتوان بر اساس آن روابط بین متغیرهای وابسته با متغیر مستقل را تخمین زد، از روشPanel Dataاستفاده خواهد شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است، که در سطوح مختلف اهرم مالی مدیر سیاست های خود را در مورد مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری Accruals تغییر می دهد. اهرم مالی رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری وهمچنین رابطه معناداری با مدیریت واقعی سود به جز در سطح60%-80درصد تامین مالی دارد

لینک کمکی