بررسي اثرات رقابت در بازار محصول بر ريسک اعتباري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثرات رقابت در بازار محصول بر ريسک اعتباري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین رقابت در بازار محصول و ریسکاعتباری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از شاخصهای کیوتوبین، لرنر و لرنر تعدیل شده، جهت اندازهگیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، برای اندازهگیری ریسک اعتباری از مدل آلتمن استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتهاست. از تحلیلهای آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل شاخصهای کیوتوبین، لرنر و لرنر تعدیل شده) و معیار ریسک اعتباری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر رقابت در بازار محصول مؤثر است

لینک کمکی