بررسي ارتباط بين ترکيب سهامداران داخلي و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين ترکيب سهامداران داخلي و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء اجباری و ترکیب سهامداران داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع دادهها کمی، از نظر منطق اجرا استقرائی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد. با توجهبه چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر از 560 شرکت موجود 112 شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شد. دوره زمانی مورد استفاده یک دوره پنج ساله ( 1392-1388 ) است. یافتههای پژوهش نشان داد بین ترکیب سهامداران داخلی و هزینه سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که یک ارتباط قوی بلندمدت میان متغیرها وجود دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد که در زمینه استفاده از اطلاعات در امر تصمیمگیری به کیفیت گزارشگری شرکتها و سطوح افشای اطلاعات مازاد بر افشای الزامی توجه داشته باشند

لینک کمکی