بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و عملکرد مالي شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و عملکرد مالي شرکت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و عملکرد مالي شرکت میباشد. این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیقهای اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. اینپژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علمی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی میباشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکتها و روشهایآماری استفاده میشود. در این تحقیق از روش دادههای تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. همچنین در این تحقیق، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل دادههای به دستآمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از نرم افزار آماری Eviews استفاده میشود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میباشد و روش نمونه گیری، روش حذفی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ثبات مالکیت در شرکتها با عملکرد مالی آن، بین مدیریت موظف در شرکتها با عملکرد مالی آن، بین مدیریت غیرموظف در شرکتها با عملکرد مالی آن، نسبت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی