بررسي ارتباط بين سازو کارهاي حاکميت شرکتي با مديريت سود شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين سازو کارهاي حاکميت شرکتي با مديريت سود شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیمگیری به مبلغ سود توجه خاصی دارند. موج اخیررسواییهای شرکتهای سهامی بزرگ دنیا موجب گردیده که شرکتها توجه و اهمیت زیادی به لزوم بهبود سازو کارهای حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت در اطلاعات حسابداری داشته باشند. هدف اصلی این تحقیق،بررسی ارتباط مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بااعمال ویژگیهایی و به روش حذف سیستماتیک نمونه مورد مطالعه شامل 91 شرکت فعال در بورس، درقلمرو زمانی سالهای1387-1391 انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری ازروش کتابخانهای و در قسمت آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی شرکتهای بورسی تهران صورت گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که مالکیت خصوصی، مالکیت نهادی، تخصص مالی هیئت مدیره و درصد استقلال اعضای هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه معکوس و معنیداری دارند

لینک کمکی