بررسي ارتباط بين کيفيت افشاء اجباري و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين کيفيت افشاء اجباري و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء اجباری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع دادهها کمی، از نظر منطق اجرااستقرائی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد. با توجه به چگونگیانتخاب شرکتهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر از 560 شرکت موجود 112 شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شد. دوره زمانی مورد استفاده یک دوره پنج ساله ( 1392-1388 ) است. یافتههای پژوهش نشان داد که بین کیفیت افشاء اجباری و هزینه سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که یک ارتباط قوی بلندمدت میان متغیرها وجود دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد که در زمینه استفاده از اطلاعات در امر تصمیمگیری به کیفیت گزارشگری شرکتها و سطوح افشای اطلاعات مازاد بر افشای الزامی توجه داشته باشند.

لینک کمکی