بررسي ارتباط بين وجه نقد و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين وجه نقد و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :40

چکیده مقاله:

امروزه توجه به بازار سرمایه به عنوان قلب تپنده اقتصاد هرکشور، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد به طوریکه بازارهای توسعه یافته اوراق بهادار به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی مطرح می گردد .از مهم ترین معیارهایی که یکسرمایه گذار مدنظر قرار می دهد، عملکرد مالی شرکت ها می باشد که این عملکرد مالی عموماً در قیمت سهام نمود پیدا میکند. یکی از عواملی که می تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد، وجه نقد می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین وجه نقد بهینه و قیمت سهام می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه تدوین گردیده است. سپس جهت آزمون این فرضیه هانمونه 136 تایی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 بر اساس روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. در این پژوهش وجه نقد بهینه به عنوان متغیر مستقل و قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. علاوه بر وجه نقد بهینه، متغیر هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر تعدیل کننده و اندازه شرکت به عنوانمتغیر کنترلی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین وجه نقد و قیمت سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین هزینه های نمایندگی و قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد، در حالیکه ارتباط بین اندازه شرکت و قیمت سهام منفی و معنی دار است.

لینک کمکی