بررسي ارزش مربوط به جريان وجوه نقد عملياتي در بازار سرمايه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارزش مربوط به جريان وجوه نقد عملياتي در بازار سرمايه ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی ارزش مربوط به جریان وجوه نقد عملیاتی در ارزش بازار شرکت می باشد. یکی از اهداف صورت های مالی ارائه اطلاعات مفید و مرتبط برای تصمیم گیری است بهنحوی که برای ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی قابل استفاده می باشد. سرمایه گذاران واستفاده کنندگان با بررسی این دو مقوله می توانند ارزش شرکت را ارزیابی کنند.به این منظور 99 شرکت،از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه )به روش سیستماتیک( انتخاب و اطلاعات مالی آن ها طی سال های1392-1387 مورد بررسی قرار گرفته است، داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه تحلیل و فرضیات نیز مورد آزمون قرار گرفت. تحقیق شامل 8 فرضیه بوده که با استفاده از یک مدل رگرسیونی خطی چند متغیره در سطح 5/. در صد آزمون شدند، نتایج تحقیق نشان می دهد که یک ارتباط معکوس و معناداری بین جریان وجوه نقد عملیاتی با ارزش بازار شرکت وجود دارد.

لینک کمکی