بررسي استفاده از هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بنگاههاي کوچک و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي استفاده از هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بنگاههاي کوچک و متوسط :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در طول چند سال گذشته، کسب و کارهای کوچک و متوسط، به عنوان اصلی ترین منابع ایجاد شغل در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه شناخته شده است.هدف این پژوهش بررسی استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بنگاههای کوچک ومتوسط مستقر در شهر صنعتی رشت می باشد. برای این منظور از 2 پرسشنامه برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده گردید.جامعه آماری این تحقیق، بنگاههای کوچک متوسط شهرستان رشت بوده است. فرضیات بر اساس نرم افزارSPSSمورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین توانایی منابع انسانی و استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت وجود دارد و اما رابطه معناداری بین سیستم اطلاعات بنگاهها،توانایی فنی کارکنان و پذیرش مقام ارشد با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت وجود ندارد

لینک کمکی